Thanks for submitting!

תמי מונטג צלמת אופנה ופורטרטים 

Tammy Montag Studio

Florentin , Tel Aviv

mail@tammystudio.com